Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Stadgar

 

Vägledning riktat till elever i behov av särskilt stöd inom samtliga skolformer

SYVI är en ideell förening som verkar för en kvalitativt god Studie- och yrkesvägledning riktat till elever i behov av särskilt stöd inom samtliga skolformer.

SYVI är en fackligt och partipolitiskt obunden förening.

§ 1 SYFTE

SYVI har till uppgift att utveckla studie- och yrkesvägledningen genom att:

­– påverka samhället för att undanröja orättvisor och utslagning mekanismer inom

   skola och arbetsliv samt att främja allas möjligheter till utveckling i utbildning

   och arbete

– stimulera debatten om studie- och yrkesvägledning

– förbättra studie- och yrkesvägledningens innehåll, metoder, etik och organisation

– påverka grundutbildning och fortbildning inom studie- och yrkesvägledning

– uppmuntra forskning inom studie- och yrkesvägledning

– stödja medlemmarna i frågor av principiell men icke facklig karaktär

– främja samarbete mellan alla som sysslar med studie- och yrkesvägledning

– verka för samarbete med andra länder i studie- och yrkesvägledningsfrågor

§ 2 Medlemskap

Som medlem i föreningen kan upptas person eller förening som ansluter sig till föreningens målsättning. Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlems-avgiften, som uppgår till den summa årsmötet beslutar.

§ 3 Organisation

Varje region (syd - mellan - norr) kan inom SYVI var för sig bilda en arbetsgrupp med arbetsuppgifter som årsmötet beslutar.

§ 4 Beslutande organ

Beslutande organ utgörs av ett föreningsmöte (årsmöte eller extra möte). Varje representant (medlem) har en röst. Vid lika röstetal skiljer ordförandes röst.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av

Ordförande

Tre styrelseledamöter

Tre suppleanter

Ordförande väljs för ett år.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs för två år.

Vid årsmötet väljs varje år tre ledamöter/suppleanter till styrelsen

Vid val av styrelse bör hänsyn tas till att olika geografiska områden finns representerade.

Styrelsen får till sig knyta arbetsgrupper.

Styrelsen utser vem/vilka, av årsmötet valda, som uppdras vara ledamöter respektive suppleanter.

Styrelsen utser vice ordförande

Styrelsen utser sekreterare

Styrelsen utser kassör

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll.

§ 6 Förvaltning

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni. Ordföranden och kassören äger var för sig rätt att teckna föreningens firma.

§ 7 Årsmöte

– Kallelse till årsmöte skickas ut senast fyra veckor före den dag årsmötet är avsett att hållas. I kallelsen anges - förutom tid och plats - de ärenden som skall behandlas vid årsmötet.

– Propositioner från styrelsen skall utskickas tillsammans med kallelsen och övriga årsmöteshandlingar inför årsmötet.

– Motioner till årsmötet skall inkomma till styrelsen senast åtta veckor före årsmötet. Insända motioner skall bifogas kallelsen till årsmötet.

– Vid föreningens årsmöte skall protokoll föras.

– Väcks vid årsmöte förslag i ärenden, som ej tagits upp i kallelsen, kan ärendet behandlas, men beslut ej fattas.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma;

 1. Justering av röstlängd

 2. Fråga om mötets behöriga utlysande

 3. Fastställande av föredragningslista

 4. Val av presidium för årsmötet

   a) ordförande

   b) sekreterare

5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

6. Verksamhetsberättelse

7. Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet

8. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

9. Val av föreningens ordförande

10. Val av styrelseledamöter och suppleanter

11. Val av en revisorer jämte suppleanter, väljs på två år

12. Val av valberedning

13. Förslag till verksamhetsplan

14. Övriga ärenden som angivits i föredragningslistan

§ 8 Extra Årsmöte

Föreningen kan av styrelsen kallas till extra möte om styrelsen finner det erforderligt, eller om minst 1/3 av medlemmar begär det skriftligen.

§ 9 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring inlämnas skriftligen till styrelsen senast åtta veckor innan årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas av årsmöte med två tredjedels majoritet.

§ 10 Upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan inte fattas med mindre än två tredjedels majoritet vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmöte.

Föreningens tillgångar skall vid föreningens upphörande användas för det ändamål, som årsmötet beslutar.