Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Aktuellt

20190227

Felplacerade i särskolan - nu väcks frågan hos regeringen

Frågan om felplacerade särskoleelever togs i torsdags upp i riksdagens utbildningsutskott och nu läggs den upp på utbildningsministerns bord.

Läs mer här

 

20190225

Kräver skadestånd för sent åtgärdsprogam.

Att dröja med ett åtgärdsprogram kan klassas som diskriminering. För första gången ska den pedagogiska tillgängligheten i skolan prövas i domstol.

Läs artikeln i Specialpedagogik 

 

20190223

Gör gymnasiet till ett självklart val för alla

Läs Helen Fägerblads blogginlägg här

 

Syv-utredningen: Inför 80 timmars framtidsval

Regeringens utredning om studie-och yrkesvägledning är klar. Bland förslagen märks ett förtydligande av uppdraget och 80 timmars obligatorisk vägledning under namnet "framtidsval" på högstadiet

Läs här

 

20190221

Skolinspektionen kritiseras

Skolinspektionen granskar och ställer krav på skolor att förbättra sin verksamhet. Men ofta avslutar myndigheten granskningarna utan att säkra att felen blivit avhjälpta. Kritiken framförs av Riksrevisionen som undersökt Skolinspektionens arbetsmetoder. Riksrevisionen konstaterar att Skolinspektionen avslutar många ärenden baserat på den aktuella skolans skriftliga redovisning, och inte på ett besök. I mer än hälften av de fall som handlar om bristande trygghet och studiero gör Skolinspektionen inget uppföljningsbesök utan fattar beslutet utifrån huvudmannens skriftliga rapport. Ofta utelämnar också huvudmännen en redovisning av vad åtgärderna fått för effekt. (TT)

Läs riksrevisionens rapport 

 

 

20190206

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.

Utgiven av Stockholms Läns Landsting

Här finns pdf

 

20190129

Öka säkerheten och krisberedskapen

Barn och elever i alla skolformer har rätt till en trygg och säker miljö. Arbetet med säkerhet och krisberedskap blir framgångsrikt när det sker systematiskt och är en del av den ordinarie verksamheten.

Läs mer här

Kreativ processledarutbildning för studie- och yrkesvägledare

Stärk din yrkesroll som kreativ processledare i arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolan ansvar

Läs mer om kursen som är kostnadsfri deltagarna står för resa och logi.

Skolverket

En andra och en annan chans - ettt komvux i tiden 

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Ladda ner SOU 2018:71 här

 

20181213

Digitala hjälpmedel stärker läsutvecklingen

Alla elever utvecklar inte de läs- och skrivfärdigheter som utbildningsväsendet och samhället förväntar sig. Men det går att stärka alla elevers läsutveckling genom digitala hjälpmedel.Till exempel kan digitala tester hjälpa läraren att individanpassa undervisningen.

Att lära sig läsa är ett av de viktigaste målen vi har i vårt utbildningssystem. Det är grunden till alla andra ämnen i skolan, och en förutsättning för att man aktivt ska kunna delta i samhällslivet.

Det är dock inte alla elever som utvecklar de läs- och skrivfärdigheter som utbildningsväsendet och samhället förväntar sig. I en ny studie vid Linnéuniversitetet har Thomas Nordström undersökt två metoder för att förbättra elevers läs- och skrivfärdigheter.

Läs mer här

Ladda ner rapporten som pdf

 

20181206

‘Just because one has attended a special class does not mean that one isn’t capable’: the experiences of becoming and being not involved in traditional occupations for young people with intellectual disability

Young adults with intellectual disability face challenges in securing post-secondary school occupations. This can result in being Not in Employment, Education, or Daily activity (NEED). This qualitative interview study analyzes the subjective experiences of the process to becoming and being NEED. The analysis focuses on individual as well as structural factors, and how these are experienced in different arenas in society and in interactions with agencies. Interviews with 10 participants followed by thematic analysis were conducted. The results indicate that the process from secondary school to being outside of traditional occupations is not linear. Individual factors such as desires, abilities, and health problems, combined with structural factors of limited or unsuitable post-school occupations and challenges with formal support contribute to understanding people with intellectual disability who are NEED. The experiences of being NEED relate to social exclusions underlined with notions of normality and stigmatization of having an intellectual disability.

Läs hela artikeln här

 

20181204

Skolverket

Styrning och organisation av den breda studie- och yrkesvägledningen

Rapporten ger en historisk och internationell överblick samt presenterar framgångsfaktorer och svagheter utifrån aktuella och konkreta initiativ om att stärka studie- och yrkesvägledningen.

Klicka här

 

20181122

SKOLVERKET

Att vägleda nyanlända vuxna

Lärare och studie- och yrkesvägledare får under två daga utveckla kunskaperna i karriärplanering för nyanlända vuxna

Innehåll
Nyanlända vuxna har en karriär framför sig och många har även en bakom sig. En vanlig utmaning är att kunskapen om den svenska arbetsmarknaden och dess rekryteringsprocesser är begränsad, vilket kan göra det svårt att hitta vägar in på arbetsmarknaden. Kursdagarna kommer att på olika sätt belysa arbete med nyanlända vuxnas karriärplanering i klassrummet och individuellt.
Genom ett strukturerat sätt att arbeta med karriärplanering kan vägen in på arbetsmarknaden underlättas.
Under dagarna varvas föreläsningar med verksamhetsnära övningar och diskussioner.

För vem?

Lärare och studie- och yrkesvägledare som arbetar med vuxna

Var? Malmö, Malmö universitet
Omfattning
Två campusförlagda dagar: 5 mars kl 10.00 - 16.00 och 6 mars kl 9.00 - 15.00 2019
Anmälan Att vägleda nyanlända vuxna
En sökande per anmälan. Antalet platser är begränsat till 30. Ett urval kommer att göras efter ansökningstidens slut.
Sista ansökningsdatum 2 januari 2019
 

Anmäl dig till vårens nätbaserade kurser

Anmälan till vårens nätbaserade kurser är öppen

Har du behov av att kompetensutveckla dig inom det specialpedagogiska området på ett flexibelt sätt?  SPSM erbjuder ett stort antal nätbaserade kurser under våren 2019.

Till anmälan

 

Lärare i grund - och gymnasiesärskolan behöver kunskap om teckenspråk

Elever med hörselnedsättning i grundsär- och gymnasiesärskola ska ges möjlighet att lära, utveckla och använda teckenspråk. Nu finns ett nytt material som ger lärare kunskap om hur stödet i klassrummet kan utvecklas

Här finns det

 

20181120

Översyn av termen nedsatt arbetsförmåga

Arbetsförmedlingen har genomfört en översyn av termen nedsatt arbetsförmåga inom arbetsmarknadspolitiken. Av översynen framgår att personer som berörs av termen påverkas av den.

Läs här där kan man också ladda ner hela rapporten

 

20181004

 "Nya nyanser av UVAS" 

Ungas övergång från gymnasiesärskolan till arbetslivet
Jessica Arvidssons studie kan du läsa mer om  här

 

20180904

För mycket bak för lite mat

Hemkunskapen i särskolan har fel fokus och hjälper inte barnen att bli självständiga vuxna. Dels bakas deet mer söta bakverk än det lagas mat. Dels så är den matlagning som görs alltför avancerad. Det är slutsatsen i en ny avhandling i kostveenskap som snart läggs fram vid Uppsala universitet.

Här finns mer läsning

 

20180902

Skolverkets inspirationsdag om skola och arbetsliv i undervisningen

Inspirationsdag där vi fyller på och bygger vidare på vunna erfarenheter från utbildningspaketet skola - arbetsliv, som skolverket har erbjudit under år 2014 - 2018. Låt dig inspireras av exempel från olika skolformer hur samverkan skola - arbetsliv kan rusta och motivera eleverna för framtiden.

Här kan du läsa programmet

 

20180829

Lärvux-Stockholm

Engelska lärvuxbloggar. Ett intressant projekt på Lärvux Stockholm

Läs här

Socialstyrelsen informerar om statsbidrag

Juridiska personer som tillhandahåller sysselsättning

Vilka kan ansöka?

Statsbidraget kan sökas av juridiska personer som under minst ett år bedrivit meningsfull sysslesättning till personer med psykisk funktionsnedsättning eller som är medlem i en riksorganisation som uppfyller kravet.

Läs mer här

 

20180828

Nya socialförsäkringsförmåner

Den 13 juni beslutade riksdagen om att införa två nya socialförsäkringsförmåner – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. De nya förmånerna införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att ersätta vårdbidrag och handikappersättning men övergången till de nya förmånerna kommer att ske successivt. Det innebär att det finns särskilda övergångsbestämmelser för personer som idag har vårdbidrag eller handikappersättning. 

Försäkringskassan har tagit fram information riktat till personer som idag har vårdbidrag samt riktat till personer som idag har handikappersättning. På sidorna beskrivs skillnaderna mellan de befintliga förmånerna och de nya samt hur övergångsbestämmelserna ser ut.

Information för personer som har vårdbidrag

Information för personer som har handikappersättning

Här hittar du riksdagens beslut i sin helhet

 

20180627

Grundsärskolan - förändringar i timplan, läroplan och kursplaner

Flera förändringar är nu aktuella i grundsärskolans ämnen och ämnesområden (inriktning träningsskolan)
Välkommen på en dag med information och tillfälle att diskutera med kollegor

Läs mer här:Skolverket

 

Apl inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Välkommen till en dag om det arbetsplatsförlagda lärandet inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna.

Läs mer här Skolverket  du hittar informationen om du scrollar ner på sidan

 

 

20180519

Bidrag för särskild utbildning för vuxna

Den som har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada och stuserar inom skolformen särskild utbildning för vuxna kan söka bidrag för vissa studier inom särskild utbildning för vuxna

Läs mer här

Här kan du ladda ner ett informationsblad

Stödmaterial för elevhälsa

Stödmaterial elevhälsa har tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att ge skolor stöd att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan.

Läs mer här:

 

20180410

Försäkringskassan

Försäkringskassan får ofta frågor från skolpersonal om vilket stöd som finns för elever som behöver lite längre tid på sig att bli klara med sin skolgång. För att möta informationsbehovet har Försäkringskassan tagit fram en film om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. Vi har även tagit fram en ny sida på vår webbplats där skolpersonal får guidning i vad de behöver göra när en elev ansöker om aktivitetsersättning. Sidan innehåller även information om vad som händer när en elev med förlängd skolgång börjar bli klar med sin utbildning.

Till sidan

Direkt till filmen

 

Sprid gärna denna information i era kanaler såsom samordningsförbund, kommuner, skolor ni har kontakt med eller andra som ni tror kan ha nytta av denna info.

 

Med vänlig hälsning

 

Försäkringskassan

Mathias Holmlund

Regional samverkansansvarig

Avdelningen för funktionsnedsättning, Stockholms län

 

20180208

Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning

Se TV programmet här:Vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning

Läs rapporten här: Rapport

 

20180129

"Eleverna lär sig mycket av varandra"

Släpp kontrollen och låt eleverna umgås mer med jämnåriga. Det stärker deras lärande, menar forskaren Daniel Östlund.

Läs artikeln här: Specialpedagogik

 

20180128

Samläsning - när elever i gymnasiesärskolan och gymnasieskolan har integrerad undervisning

Samläsning kan ge elever i gymnasiesärskolan både pedagogiska och sociala utmaningar och förbereda bättre för ett arbete efter utbildningen

Läs mer här: Skolverket

 

20171212

Samtal om framtiden - vägledning av nyanlända

Studie och yrkesvägledningssamtal med nyanlända elever kan innehålla utmaningar, som 
skiljer sig från de i samtal med andra elever. I tre artiklar resonerar Åsa Sundelin kring 
samtalsmetodiska ideal, frågor om lärande,samt om språkliga asymmetrier. Materialet ger stöd 
för kollegiala samtal, samt reflektioner i det dagliga, konkreta arbetet med vägledning

Läs mer här: Skolverket

 

20171206

Eleverna lär sig mycket av varandra

Släpp kontrollen och låt eleverna umgås mer med jämnåriga. Det stärker deras lärande,
menar forskaren Daniel Östlund

Läs mer här: Bygga relationer

20171202

En utvecklad studie- och yrkesvägledning

Alla elever skall ha möjlighet att göra väl övervägda val utifrån goda kunskaper om utbildningsvägar och arbetsliv.
Social bakgrund och hemförhållanden ska inte styra framtida yrkesbana. Regeringen tillsätter därför en utrednng med uppdrag att föreslå åtgärder för att utveckla studie- och yrkesvägledningen

Läs mer här: Regeringen

 

20171130

Vad är intellektuell funktionsnedsättning? - Lättläst

Det som förut kallades utvecklingsstörning heter nu intellektuell funktionsnedsättning.
Det beror på en skada i hjärnan

Läs mer här: IF

Filmer om intellektuell funktionsnedsättning

Hur är det att vara ung och ha IF (intellektuell funktionsnedsättning)?

Här finns filmsnuttarna

Mer intressant läsning

Skolverket: "Kan inte kräva jobb efter gymnasiet

Läs mer här: svt

 

2017-11-28

Organisationer bemöter personer med utvecklingsstörning olika.

Blir en individ med utvecklingsstörning bemött på samma sätt om denne är elev i skolan, patient inom sjukvården eller klient inom socialtjänsten?
Nej, sannolikt inte, säger Jens Ineland som är docent i specialpedagogik. De organisatoriska förutsättningarna för det vardagliga arbetet varierar, vilket påverkar
förhållningssätt och handlingsmönster.

Läs mer här: SPSM

 

2017-11-23

Här är gymnasieprogrammen som ger jobb

Ungdomar som har läst ett yrkesprogram inom bygg, fordon eller vård och omsorg har stora chanser att få jobb inom ett år efter att de avslutat gymnasieskolan.
De ungdomar som dessutom har fullföljt gymnasiestudierna med examen har allra störst möjlighet att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden.
Se listan med hur stor andel av eleverna på respektive gymnasieprogram som har fått jobb.
- Att få ett jobb under det första året efter gymnasieskolan är en mycket bra start på yrkeslivet. Här ser vi tydligt att många yrkesprogram kan ge den möjligheten, säger
Torun Rudin, enhetschef på Skolverket.

Läs mer här Skolverket

 

2017-11-16

Förslag om att återinföra PRAO

Regeringen har lämnat förslag till riksdagen om obligatorisk prao. Enligt förslaget ska huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvara för att anordna prao. I grundskolan 
ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt under årskurs 8 och 9. I specialskolan gäller samma omfattning som grundskolan, men för elever i årskurs 9 och 10

Läs mer här: Regeringskansliet