Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Aktuellt

20220923

Skolverket lämnar förslag til regeringen om ämnesbetyg

 Lär mer i Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20220823

Skolverkets nyhersbrev om studie- och yrkesvägledning augusti 2022

 

Kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskoleutbildning ska ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram. Detta gäller för elever som börjar på yrkesprogram från hösten 2023.
 Läs mer här

Skolverkets nyhetsbrev tema yrkesutbildning augusti 2022

Du får det här temabrevet för att du har angett att du är intresserad av yrkesutbildning när du började prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev. Sprid gärna nyhetsbrevet till intresserade kollegor och tipsa om att uppdatera prenumerationen hos oss för att inte missa temautskick i framtiden.
 Läs mer här

 

20220812

Nya allmänna råd om betyg och prövning

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20220607

Skolverkets nyhetsbrev om studie och yrkesvägledning juni 2022

Nu kan du se vårt populära webbinarium om kartläggning och validering i efterhand. Skolverket berättar om olika stöd och verktyg. Region Östergötland berättar om hur regionen och de tretton kommunerna har byggt upp sin gemensamma modell för validering med utgångspunkt från den nordiska modellen för validering av reell kompetens.
 Läs mer här
 

20220602

Bred översyn av svenskämnena

För att fler ska lära sig svenska och nå målen bör svenska som andraspråk kompletteras med en ny grundläggande del för nybörjare. Dessutom behövs tydligare regler, kompetensutveckling och mer stöd till er lärare och rektorer. Ta del av våra förslag om hur ämnena svenska och svenska som andraspråk kan förbättras.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20220519

Förändrat säkerhetsläge i Europa – hur påverkar det förskolan och skolan?

Med krig i Europa och ett förändrat säkerhetspolitiskt läge påverkas hela samhället, även förskola och skola. En ökad medvetenhet och beredskap behövs i förskola och skola för att kunna hantera möjliga konsekvenser av detta.

 Läs Skolverkets Nyhetsbrev här

202200512

Jämför gymnasieprogram

Vill dina elever jämföra innehållet i olika gymnasieprogram? I vårt nya verktyg listas alla kurser som ingår i programmet så att du får en tydlig överblick. Du kan även jämföra med ett annat program för att se skillnader och likheter.

 Läs mer här

 

20220509

Skolverket föreslår nationella målsättningar för skolan

För att öka kvaliteten och likvärdigheten i skolan ska Skolverket ta fram ett nationellt kvalitetssystem för skolväsendet. Vi har nu lämnat förslag till regeringen på nationella målsättningar för de olika skolformerna och fritidshemmet. Målsättningarna är en del av kvalitetssystemet, som på sikt ska ge bättre förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande.

 Läs mer här

20220414

Seminarium om ämnesbetygsreformens första remiss

Den 28 april är du som jobbar i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux välkommen till ett digitalt seminarium om ämnesbetygsreformen. Du får information om reformen och om hur du gör för att lämna synpunkter på förslagen. Ämnesbetyg ersätter kursbetyg från den 1 juli 2025.

 Läs mer om här

20220332

Gymnasieelever intervjuar statsministern om situationen i Ukraina

I den här filmen intervjuar två elever från Tumba gymnasium statsminister Magdalena Andersson om kriget i Ukraina, säkerhetsläget i Sverige och regeringens arbete. Filmen riktar sig till elever i gymnasieskolan.

 Se intervjun här

 

20220318

Digitalt seminarium om mottagandet av barn och ungdomar från Ukraina

Den 24 mars bjuder vår gd Peter Fredriksson in till ett digitalt seminarium där han och andra berättar om hur Skolverket kommer stötta skolor och förskolor i arbetet med mottagandet av nyanlända barn och ungdomar. Du kommer även att få information om regelverket, huvudmannens ansvar och ta del av erfarenheter och goda exempel. Seminariet riktar sig till skol- och verksamhetschefer och ansvariga för mottagandet av nyanlända. Seminariet anordnas tillsammans med SKR och Friskolornas riksförbund.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

20220303

Att prata med barn och unga om krig och kriser

Barn blir ofta berörda när något allvarligt har hänt i samhället eller i omvärlden. Här får du som jobbar i skolan stöd i hur du pratar med barn och elever om svåra saker som krig och kriser.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev 

20220210

Restriktioner försvinner men tillfälliga förordningen är kvar

Folkhälsomyndigheten bedömer att pandemin nu går in i en ny fas och många restriktioner tas därför bort. Men det är fortfarande hög frånvaro på många förskolor och skolor. Det är därför viktigt att huvudmän och rektorer ger förskollärare, lärare och annan personal förutsättningar att fokusera på undervisning och elevhälsouppdrag och prioriterar bort annat.

 Läs mer här i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20220201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sista rycket inför gymnasievalet

Har du elever som tvekar? Hjälp dem till stödet på Utbildningsguiden. Här kan de se filmen om valkompetens, läsa om programmen och jämföra olika gymnasieskolor.

  Läs mera i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20220125

Ökad smittspridning i skolan väntas de kommande veckorna

Förskolor och skolor behöver vara förberedda på ökad smittspridning och ökad frånvaro bland lärare och elever de närmaste veckorna. I det läget är det förstås viktigt att fokusera på kärnuppdraget och säkerställa omsorgen för barn till vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet. Det finns också möjlighet att införa fjärr- och distansundervisning i vissa situationer.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20211207

Yrkesprogrammen lyfts fram i vinterns gymnasievalskampanj

I december och januari sätter vi fokus på yrkesprogrammen. På utbildningsguiden.skolverket.se förklarar vi vilka möjligheter yrkesprogrammen ger och du kan hitta intervjuer med yrkesproffs som berättar om sina jobb. Satsningen är en del av Skolverkets uppdrag att öka yrkesprogrammens attraktionskraft. Samtidigt annonserar vi på sociala medier med syfte att nå elever i årskurs nio.

  Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

 

20211118

Informerar ni vårdnadshavare om hur ni sätter betyg?

Lärare ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och informera elever och föräldrar om hur det går i skolan. Det är förstås extra viktigt om en elev riskerar att inte nå upp till kunskapskraven för godkänt betyg. Här finna information som du kan använda i kommunikationen med elever och vårdnadshavare

 Läs mer här i Skolverkets Nyhetsbrev 

 

20211111

Så hanterar du nationella prov säkert

Just nu är det många elever som gör nationella prov. Här finns regler och instruktioner för att hantera proven säkert. Har din skola koll på vad som gäller?

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20211028

Vaccinationen mot covid-19 för barn.

Nu erbjuds 12 till 15-åringar vaccin mot covid-19 i flera regioner. I många fall sker vaccinationen på skolan och du får kanske frågor från elever och vårdnadshavare. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information som riktar sig till barn och vårdnadshavare. Använd gärna materialet och tipsa vårdnadshavare om att det finns.

 Läs om vaccination för barn på Folkhälsomyndighetens webbplats

20211008

Idag den 8 oktober är det vägledningens dag

Nytt material inför ändrade läroplaner och kursplaner 2022

 Nu är det dags att planera för de ändrade styrdokumenten i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Få koll på ändringarna och ta del av vårt nya material för lärare, rektorer och skolchefer.

 Läs mer här i Skolverkets Nyhetsbrev

20211005

Skolverkets nyhetsbrev om studie- och yrkesvägledning

  Läs det här

20210929

Tidningen Lika Värde nr 3 2021. Tema Tillgänglig förskola och skola

  Läs tidningen här

 

20210928

Fritt val gäller inte alla. Funktionsrätt Sverige har arrangerat ett webbinarium om skolvalsfrågan.

 Det finns här på förbundets Youtubekanal

20210923

Om den svenska skolan på olika språk

Möter du nyanlända elever och vårdnadshavare? På Utbildningsguiden finns information om det svenska skolsystemet och vad som gäller för de olika skolformerna på några av de vanligaste språken bland nyanlända.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20210909

Hantering av utbrott av covid - 19 i skolan

Vid smittspridning eller utbrott av covid-19 i skolan ska du som huvudman samråda med smittskyddsläkaren i regionen. Det är viktigt att vidta åtgärder som är proportionerliga. Det handlar om att väga elevernas rätt till utbildning och behov av socialt sammanhang i skolan mot åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning.

  Läs mer här från Skolverkets Nyhetsbrev

 

 

20210903

 

 

 

 

 

 

Ny kunskapssammanställning om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning.

Nu finns en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning. Den visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer olovlig frånvaro än elever utan funktionsnedsättning.Kunskapssammanställningen ”Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning” utgör en del av den kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, genomfört i ett regeringsuppdrag. Uppdraget är en samverkan där 25 myndigheter tillsammans ska ta fram underlag till en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 1 september 2023.

  Ladda ner sammanställningen här

 

20210902

Allt om skolans regelverk

Så här i början av terminen får vi många frågor som handlar om skolans, rektorers och huvudmäns ansvar i olika frågor. Här hittar du till exempel svar på vad som gäller kring skolplacering, skolskjuts, extra anpassningar och särskilt stöd.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20210826

Samlad information om coronapandemin

I höst är det undervisning i skolans lokaler som gäller och det är viktigt att arbeta för att försbygga smittspridning. Här hittar du information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning under coronapandemin.

 Läs här i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20210818

Webbinarium om nya gymnasieprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet blir försäljnings- och serviceprogrammet. De huvudsakliga förändringarna börjar gälla 1 juli 2022. I september erbjuder vi webbinarium om det nya programmet.

 Här finns mer information och anmälan i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20210524

Pandemin - en stor utmaning för skolan

De konsekvenser som vi hittills sett av pandemin bekräftas till stor del i vår nya rapport. Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp. Elever med mindre studievana och elever i behov av stöd påverkas mest.

 Läs mer i Skolverkete Nyhetsbrev

 

20210511

BEGRÄNSADE LIVSVAL

Situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Läs publikationen här

 

20210510

Utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium  fredagen den 4 juni kl 12.00 - 13.00
Presentation 
av förslag till förändringar av utbildninge för elever med intellektuell funktionsnedsättning och diskussion vad utbildningen leder till.

  Mer information finns här

 

20210507

Tipsa språklärare om Språklärargalan, utmärkelser och inspiration!

  Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

20210422

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux i ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025.
 Läs Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20210406

Skolverkets nyheter om studie- och yrkesvägledning april 2021

Innehåller bland annat:

- Den 20 maj anordnar Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ett webbinarium om E-vägledning.

- Kompetensutveckling i studie- och yrkesvägledning

- Ny kollegial utbildning inom Skola och arbetslivb

- med mera

 LÄS MER HÄR

 

20210325

SPSM:s tidning Lika Värde

Tidningen har fokus på specialpedagogik och funktionsnedsättningar.

Den ges ut fyra gånger om året.

 Läs mer och ladda ner här

20210318

Stödsidor för ändrade ämnesplaner i engelska, matematik och moderna språk

 Nu finns nya stödsidor för dig som ska undervisa utifrån de ändrade ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna språk på gymnasial nivå. Sidorna innehåller information om ändringarna, jämförelsedokument och diskussionsfrågor. Motsvarande sidor för lärare som undervisar på grundskolenivå kommer den 30 september 2021

 Här finns Skolverkets Nyhetsbrev 

20210226

Sex och samlevnad byter namn och frivilliga skolformer får stärkt jämställdhetsuppdrag

Regeringen har fattat beslut om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Beslutet gäller alla skolformer. Läroplansändringarna innehåller också skrivningar som stärker jämställdhetsuppdraget för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Förändringarna i läroplanerna ska tillämpas från höstterminen 2022.

  Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

Förslag idag:

Särskolan byter namn och får läsa - skriva - garanti

Utredaren: Basfärdigheter är lika viktiga för elever i grundsärskolan som för elever i övriga skolformer

 Läs mer här

 

20210212

Utebliven apl - vad krävs för att få yrkesexamen?

Elever på yrkesprogram i gymnasieskolan kan nå målen för en yrkesexamen även i de fall när apl inte har kunnat genomföras tll fullo. Det viktiga är att eleverna fått möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper i respektive kura, även om de inte fått möjlighet att göra alla momenten på en arbetsplats.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

20210204

Så funkar apl

Till dig som tar emot elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF, på arbetsplatsförlagt lärande, apl.

 Här finns broschyren från Skolverket

20210202

Skolverkets nyhetsbrev om studie- och yrkesvägledning

Läs Nyhetsbrevet här

20210129

Hur påverkar coronapandemin ditt arbete?

Vi vill veta hur coronapandemin påverkar dig som arbetar inom förskola, skola och vuxenutbildning. Vi  uppskattar om du vill svara på några frågor om hur du ser på förutsättningarna för resten av terminen.

 Enkät och Nyhetsbrev  från Skolverket hittar du här

 

20201217

Stöd för att organisera distansundervisning

Flera huvudmän har beslutat att högstadiet ska övergå till distansundervisning efter rekommendationer från smittskyddsläkare. Denna omständighet ställer stora krav på flexibilitet. Ni kan välja att prioritera undervisningen och skjuta upp eller ställa in andra arbetsuppgifter. Tänkpå att alla lektioner inte måste vara digitala redan från början. Det kommer att ta tid innan allt är på plats.

  Läs mer här

 

20201208

Webbkonferens Skola Hemma

Konferensen arrangerades av RISE och Utbildningsradion och ägde rum den sjunde maj på distans med några gäster i konferenssalen på Ingenjörsvetenskapsakademin. En videoinspelning från hela konfernsen finns nedan.

 Klicka här

 

20201204

Distansundervisning i gymnasieskolan

Från och med måndagen den 7 december rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolor ska bedriva sin verksamhet på distans.
Rekommendationen gäller till den 6 januari med undantag för bland annat vissa elevgrupper, examinationer och praktiska moment. Ta del av våra svar på vanliga frågor och vårt stödmaterial

  Läs Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20201201

Skolverkets nyheter om studie- och yrkesvägledning december 2020

 Läs Nyhetsbrevet här

 

20201127

Så kan ni arbeta förebyggande under pandemin

Många upplever utmaningar i arbetet med att minimera smittspridningen och följa de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här hittar du stöd och vägledning för hur ni kan göra i olika situationer. Stödet riktar sig till dig som arbetar i, eller ansvarar för, skola eller vuxenutbildning.

  Läs mer här

 

20201119

Stöd för betygssättning.

Har du börjat fundera på betygen? Här finns information som kan hjälpa dig att utvärdera dina elevers kunskaper, sätta rätt beyg och kommunicera ditt beslut med elever och vårdnadshavare.

  Läs mer här 

 

20201112 

Inte högre risk för skolpersonal att smittas av covid-19

 Läs mer här

 

20201030

Varierad bild av hur coronaepedemin påverkat komvux

 Läs mer här

 

20201019

Lägesbild av situationen i gymnasieskolan under pandemin

I Skolverkets Nyhetsbrev kan du också läsa om hur du kan ersätta prao!

 Läs mer här

 

20201006

Skolverkets nyheter om studie- och yrkesvägledning oktober 2020

  Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20201005

En budget för jobben.

Arbetsmarknads ministern har ordet.

 Läs mer i Nyhetsbrev nr 5 2020 från Arbetsmarknadsdepartementet

 

 

20200924

Behörigheten till gymnasieskolan ökar i alla elevgrupper

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat med 1,3 procentenheter sedan förra året. 85,6 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 84,3 procent år 2019. Behörigheten har förbättrats i alla elevgrupper. Det visar Skolverkets nya statistik.

 Läs mer Skolverkets Nyhetsbrev

 

20200905 

Förslag på lösning till regeringen:

Så kan skolstatistiken åter publiceras

Idag lämnar Skolverket över förslag på lösningar till regeringen som syftar till att all skolstatistik kan publiceras igen. Sedan den 1 september 2020 publicerar Skolverket bara statistik på riksnivå. Detta som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB ändrat sekretesspolicy om att fristående skolors uppgifter omfattas av sekretess. Frågan om statistiksekretessens omfattning har även prövats av Kammarrätten, vars dom har vunnit laga kraft.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev 

 

20200828

Om vardagsliv och när man blir vuxen.

Elin, Alivin och vuxenlivet

Elin och Alvin som själva är tonåringar med intellektuell funktionsnedsättning, pratar om viktiga ämnen som hör vuxenvärlden till. De utmanar även varandra genom olika uppdrag som de utför på stan. Serien riktar sig framför allt till gymnasiesärskolan.

  Här finns programmet

 

Utveckla samverkan mellan hem och vårdnadshavare

Använd vårt självskattningsverktyg för att identifiera styrkor och utmaningar som rör samverkan med hem och vårdnadshavare. Du hittar också stödmaterial som du kan använda i ditt utvecklingsarbete. Verktygen riktar sig till både rektor och personal i skolan och fritidshemmet.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20200820

Regeringen har fattat beslut om de reviderade kurs- och ämnesplanerna

Nu har regeringen fattat beslut om de reviderade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan och om två ämnesplaner på gymnasial nivå. Kursplanerna börjar gälla den 1 juli 2021.

  Läs Skolverkets Nyhetsbrev 

 

2020813

Stöd inför terminsstarten

Här finns samlat stöd för förskola, skola och vuxenutbildning. Du hittar bland annat råd och vägledning inför återgången till ordinarie undervisning i gymnasiet.

 Läs Skolverkets Nyhetsbrev 

 

20200810

Att anställa personer med diagnos - så gör du

 Läs hur du gör här

 

202000714

Emma Östlund skådespelare och fotomodell i Glada Hudikteaterns Catwalk. Om att vara mobbad, få revansch och se människor som loika mycket värda.

  Här finns länk till Sommar i P1

 

20200702 

Nyhetsbrev om regeringens arbetsmarknadspolitik

 Läs mer här

 

20200702

Förändrad sekretesspolicy påverkar tillgång till viss statistik

 Läs Skolverkets Nyhetsbrev 

 

20200617

Få koll på vilka regeländringar som träder i kraft under sommaren

 Läs Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20200605

Särvux blir Komvux som särskild utbildning fr o m 1 juli

 Läs mer