Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Aktuellt

20211118

Informerar ni vårdnadshavare om hur ni sätter betyg?

Lärare ska utvärdera varje elevs kunskapsutveckling och informera elever och föräldrar om hur det går i skolan. Det är förstås extra viktigt om en elev riskerar att inte nå upp till kunskapskraven för godkänt betyg. Här finna information som du kan använda i kommunikationen med elever och vårdnadshavare

 Läs mer här i Skolverkets Nyhetsbrev 

 

20211111

Så hanterar du nationella prov säkert

Just nu är det många elever som gör nationella prov. Här finns regler och instruktioner för att hantera proven säkert. Har din skola koll på vad som gäller?

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20211028

Vaccinationen mot covid-19 för barn.

Nu erbjuds 12 till 15-åringar vaccin mot covid-19 i flera regioner. I många fall sker vaccinationen på skolan och du får kanske frågor från elever och vårdnadshavare. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information som riktar sig till barn och vårdnadshavare. Använd gärna materialet och tipsa vårdnadshavare om att det finns.

 Läs om vaccination för barn på Folkhälsomyndighetens webbplats

20211008

Idag den 8 oktober är det vägledningens dag

Nytt material inför ändrade läroplaner och kursplaner 2022

 Nu är det dags att planera för de ändrade styrdokumenten i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Få koll på ändringarna och ta del av vårt nya material för lärare, rektorer och skolchefer.

 Läs mer här i Skolverkets Nyhetsbrev

20211005

Skolverkets nyhetsbrev om studie- och yrkesvägledning

  Läs det här

20210929

Tidningen Lika Värde nr 3 2021. Tema Tillgänglig förskola och skola

  Läs tidningen här

 

20210928

Fritt val gäller inte alla. Funktionsrätt Sverige har arrangerat ett webbinarium om skolvalsfrågan.

 Det finns här på förbundets Youtubekanal

20210923

Om den svenska skolan på olika språk

Möter du nyanlända elever och vårdnadshavare? På Utbildningsguiden finns information om det svenska skolsystemet och vad som gäller för de olika skolformerna på några av de vanligaste språken bland nyanlända.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20210909

Hantering av utbrott av covid - 19 i skolan

Vid smittspridning eller utbrott av covid-19 i skolan ska du som huvudman samråda med smittskyddsläkaren i regionen. Det är viktigt att vidta åtgärder som är proportionerliga. Det handlar om att väga elevernas rätt till utbildning och behov av socialt sammanhang i skolan mot åtgärder för att förhindra ytterligare smittspridning.

  Läs mer här från Skolverkets Nyhetsbrev

 

 

20210903

 

 

 

 

 

 

Ny kunskapssammanställning om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning.

Nu finns en kunskapssammanställning inom området psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning. Den visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer olovlig frånvaro än elever utan funktionsnedsättning.Kunskapssammanställningen ”Psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning” utgör en del av den kartläggning som Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, genomfört i ett regeringsuppdrag. Uppdraget är en samverkan där 25 myndigheter tillsammans ska ta fram underlag till en kommande nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen den 1 september 2023.

  Ladda ner sammanställningen här

 

20210902

Allt om skolans regelverk

Så här i början av terminen får vi många frågor som handlar om skolans, rektorers och huvudmäns ansvar i olika frågor. Här hittar du till exempel svar på vad som gäller kring skolplacering, skolskjuts, extra anpassningar och särskilt stöd.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20210826

Samlad information om coronapandemin

I höst är det undervisning i skolans lokaler som gäller och det är viktigt att arbeta för att försbygga smittspridning. Här hittar du information om vad som gäller förskolor, skolor och vuxenutbildning under coronapandemin.

 Läs här i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20210818

Webbinarium om nya gymnasieprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet blir försäljnings- och serviceprogrammet. De huvudsakliga förändringarna börjar gälla 1 juli 2022. I september erbjuder vi webbinarium om det nya programmet.

 Här finns mer information och anmälan i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20210524

Pandemin - en stor utmaning för skolan

De konsekvenser som vi hittills sett av pandemin bekräftas till stor del i vår nya rapport. Frånvaro hos elever och personal samt omfattande distansundervisning är två faktorer som riskerar att leda till ett utbildningstapp. Elever med mindre studievana och elever i behov av stöd påverkas mest.

 Läs mer i Skolverkete Nyhetsbrev

 

20210511

BEGRÄNSADE LIVSVAL

Situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Läs publikationen här

 

20210510

Utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Välkommen till ett digitalt lunchseminarium  fredagen den 4 juni kl 12.00 - 13.00
Presentation 
av förslag till förändringar av utbildninge för elever med intellektuell funktionsnedsättning och diskussion vad utbildningen leder till.

  Mer information finns här

 

20210507

Tipsa språklärare om Språklärargalan, utmärkelser och inspiration!

  Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

20210422

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux i ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025.
 Läs Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20210406

Skolverkets nyheter om studie- och yrkesvägledning april 2021

Innehåller bland annat:

- Den 20 maj anordnar Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL ett webbinarium om E-vägledning.

- Kompetensutveckling i studie- och yrkesvägledning

- Ny kollegial utbildning inom Skola och arbetslivb

- med mera

 LÄS MER HÄR

 

20210325

SPSM:s tidning Lika Värde

Tidningen har fokus på specialpedagogik och funktionsnedsättningar.

Den ges ut fyra gånger om året.

 Läs mer och ladda ner här

20210318

Stödsidor för ändrade ämnesplaner i engelska, matematik och moderna språk

 Nu finns nya stödsidor för dig som ska undervisa utifrån de ändrade ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna språk på gymnasial nivå. Sidorna innehåller information om ändringarna, jämförelsedokument och diskussionsfrågor. Motsvarande sidor för lärare som undervisar på grundskolenivå kommer den 30 september 2021

 Här finns Skolverkets Nyhetsbrev 

20210226

Sex och samlevnad byter namn och frivilliga skolformer får stärkt jämställdhetsuppdrag

Regeringen har fattat beslut om läroplansändringar i kunskapsområdet som idag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Beslutet gäller alla skolformer. Läroplansändringarna innehåller också skrivningar som stärker jämställdhetsuppdraget för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Förändringarna i läroplanerna ska tillämpas från höstterminen 2022.

  Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

Förslag idag:

Särskolan byter namn och får läsa - skriva - garanti

Utredaren: Basfärdigheter är lika viktiga för elever i grundsärskolan som för elever i övriga skolformer

 Läs mer här

 

20210212

Utebliven apl - vad krävs för att få yrkesexamen?

Elever på yrkesprogram i gymnasieskolan kan nå målen för en yrkesexamen även i de fall när apl inte har kunnat genomföras tll fullo. Det viktiga är att eleverna fått möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper i respektive kura, även om de inte fått möjlighet att göra alla momenten på en arbetsplats.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

20210204

Så funkar apl

Till dig som tar emot elever med intellektuell funktionsnedsättning, IF, på arbetsplatsförlagt lärande, apl.

 Här finns broschyren från Skolverket

20210202

Skolverkets nyhetsbrev om studie- och yrkesvägledning

Läs Nyhetsbrevet här

20210129

Hur påverkar coronapandemin ditt arbete?

Vi vill veta hur coronapandemin påverkar dig som arbetar inom förskola, skola och vuxenutbildning. Vi  uppskattar om du vill svara på några frågor om hur du ser på förutsättningarna för resten av terminen.

 Enkät och Nyhetsbrev  från Skolverket hittar du här

 

20201217

Stöd för att organisera distansundervisning

Flera huvudmän har beslutat att högstadiet ska övergå till distansundervisning efter rekommendationer från smittskyddsläkare. Denna omständighet ställer stora krav på flexibilitet. Ni kan välja att prioritera undervisningen och skjuta upp eller ställa in andra arbetsuppgifter. Tänkpå att alla lektioner inte måste vara digitala redan från början. Det kommer att ta tid innan allt är på plats.

  Läs mer här

 

20201208

Webbkonferens Skola Hemma

Konferensen arrangerades av RISE och Utbildningsradion och ägde rum den sjunde maj på distans med några gäster i konferenssalen på Ingenjörsvetenskapsakademin. En videoinspelning från hela konfernsen finns nedan.

 Klicka här

 

20201204

Distansundervisning i gymnasieskolan

Från och med måndagen den 7 december rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolor ska bedriva sin verksamhet på distans.
Rekommendationen gäller till den 6 januari med undantag för bland annat vissa elevgrupper, examinationer och praktiska moment. Ta del av våra svar på vanliga frågor och vårt stödmaterial

  Läs Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20201201

Skolverkets nyheter om studie- och yrkesvägledning december 2020

 Läs Nyhetsbrevet här

 

20201127

Så kan ni arbeta förebyggande under pandemin

Många upplever utmaningar i arbetet med att minimera smittspridningen och följa de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här hittar du stöd och vägledning för hur ni kan göra i olika situationer. Stödet riktar sig till dig som arbetar i, eller ansvarar för, skola eller vuxenutbildning.

  Läs mer här

 

20201119

Stöd för betygssättning.

Har du börjat fundera på betygen? Här finns information som kan hjälpa dig att utvärdera dina elevers kunskaper, sätta rätt beyg och kommunicera ditt beslut med elever och vårdnadshavare.

  Läs mer här 

 

20201112 

Inte högre risk för skolpersonal att smittas av covid-19

 Läs mer här

 

20201030

Varierad bild av hur coronaepedemin påverkat komvux

 Läs mer här

 

20201019

Lägesbild av situationen i gymnasieskolan under pandemin

I Skolverkets Nyhetsbrev kan du också läsa om hur du kan ersätta prao!

 Läs mer här

 

20201006

Skolverkets nyheter om studie- och yrkesvägledning oktober 2020

  Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20201005

En budget för jobben.

Arbetsmarknads ministern har ordet.

 Läs mer i Nyhetsbrev nr 5 2020 från Arbetsmarknadsdepartementet

 

 

20200924

Behörigheten till gymnasieskolan ökar i alla elevgrupper

Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasieskolans nationella program har ökat med 1,3 procentenheter sedan förra året. 85,6 procent av eleverna som gick ut grundskolan i våras blev behöriga, jämfört med 84,3 procent år 2019. Behörigheten har förbättrats i alla elevgrupper. Det visar Skolverkets nya statistik.

 Läs mer Skolverkets Nyhetsbrev

 

20200905 

Förslag på lösning till regeringen:

Så kan skolstatistiken åter publiceras

Idag lämnar Skolverket över förslag på lösningar till regeringen som syftar till att all skolstatistik kan publiceras igen. Sedan den 1 september 2020 publicerar Skolverket bara statistik på riksnivå. Detta som en konsekvens av att Statistikmyndigheten SCB ändrat sekretesspolicy om att fristående skolors uppgifter omfattas av sekretess. Frågan om statistiksekretessens omfattning har även prövats av Kammarrätten, vars dom har vunnit laga kraft.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev 

 

20200828

Om vardagsliv och när man blir vuxen.

Elin, Alivin och vuxenlivet

Elin och Alvin som själva är tonåringar med intellektuell funktionsnedsättning, pratar om viktiga ämnen som hör vuxenvärlden till. De utmanar även varandra genom olika uppdrag som de utför på stan. Serien riktar sig framför allt till gymnasiesärskolan.

  Här finns programmet

 

Utveckla samverkan mellan hem och vårdnadshavare

Använd vårt självskattningsverktyg för att identifiera styrkor och utmaningar som rör samverkan med hem och vårdnadshavare. Du hittar också stödmaterial som du kan använda i ditt utvecklingsarbete. Verktygen riktar sig till både rektor och personal i skolan och fritidshemmet.

 Läs mer i Skolverkets Nyhetsbrev

 

20200820

Regeringen har fattat beslut om de reviderade kurs- och ämnesplanerna

Nu har regeringen fattat beslut om de reviderade kursplanerna i grundskolan, sameskolan och specialskolan och om två ämnesplaner på gymnasial nivå. Kursplanerna börjar gälla den 1 juli 2021.

  Läs Skolverkets Nyhetsbrev 

 

2020813

Stöd inför terminsstarten

Här finns samlat stöd för förskola, skola och vuxenutbildning. Du hittar bland annat råd och vägledning inför återgången till ordinarie undervisning i gymnasiet.

 Läs Skolverkets Nyhetsbrev 

 

20200810

Att anställa personer med diagnos - så gör du

 Läs hur du gör här

 

202000714

Emma Östlund skådespelare och fotomodell i Glada Hudikteaterns Catwalk. Om att vara mobbad, få revansch och se människor som loika mycket värda.

  Här finns länk till Sommar i P1

 

20200702 

Nyhetsbrev om regeringens arbetsmarknadspolitik

 Läs mer här

 

20200702

Förändrad sekretesspolicy påverkar tillgång till viss statistik

 Läs Skolverkets Nyhetsbrev 

 

20200617

Få koll på vilka regeländringar som träder i kraft under sommaren

 Läs Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20200605

Särvux blir Komvux som särskild utbildning fr o m 1 juli

 Läs mer här

 

20200604

Bedömningar på distans - så har Katedralskolan arbetat

 Läs mer i Skolverkets nyhetsbrev

 

20200528

Motverka avhopp och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar

Distansundervisningen kan leda till en ökad risk för avhopp från skolan. Här finns stöd till kommuner för att motverka och fånga upp elever i kommunernas aktivitetsansvar

 Skolverkets nyhetsbrev

 

20200526

Prao - så kan du ersätta eller flytta

 Skolverkets stöd i arbetet

 

20200519

Hur går det för dig?

Vi vill veta hur coronapandemin påverkar dig som arbetar inom skola och vuxenutbildning. Därför skulle vi uppskatta om du ville svara på några frågor om din tankar och de utmaningar du ser inför hösten

 Skolverkets nyhetsbrev

 

20200515

Så agerar regeringen mot ungdomsarbetslösheten under coronakrisen - Ekot

Lyssna här Ekot

 

Arbetsplatsförlagt lärande under coronapandemin

  Skolverket

 

20200515

När skolan flyttar hem

Dagens program ett möte mellan ministrar. Fokus på de unga utan sysselsättning

 UR programserie 

 

20200508

Nytt stöd ska underlätta under pandemin - ta del av konkreta råd och exempel på hur du löser några av de stora utmaningar skolan står inför just nu

 Läs Skolverkets Nyhetsbrev här

 

20200429

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Läs skolverkets nyhetsbrev här

 

20200424

Om coronapandemin - för barn och ungdomar

 

 Läs mer på skolverket

 

20200418

Enstaka undantag från distansundervisning

Det är distansundervisning som gäller i gymnasiet och komvux. Men förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska smittspridning, kan skolan göra enstaka undantag och ta in mindre grupper av elever

• för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans

• som har särskilda stödbehov och behöver kontakt i skolan

• som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.

 Läs information från skolverket här

 

Synlinjen erbjuder kostnadsfri rådgivning inom synrelaterade frågor.

Här kan du få råd och information om rehabilitering, arbete, studier, hjälpmedel, rättigheter med mera

 Mer information här

 

Många skolor klarar omställningen till distansundervisning

 Läs här

 

20200325

Nyhetsbrev från Skolverket

Läs Nyhetsbrevet här

 

20200213

Motion till Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet samt Arbetsmarknadsdepartementet.

 Läs motionen här

 

20191217

Sluta stirra

Sluta stirra är en ideell organisation som arbetar med kunskapshöjande insatser genom utbildning, event och inspiration.

Läs mer här

 

Barnkonventionen blir lag - hur påverkar det skola och förskola?

Skolverkets Nyhetsbrev läser du här

 

20191216

Benji och hans mamma startar krog 

Läs mer här

 

20191129

Diskriminering när elev inte fick stöd i tid

Om en elev inte får särskilt stöd inom en rimlig tid är der diskriminering.

Läs mer här

 

20191024

Forum skill jobbar bland annat med mänskliga rättigheter

Med hjälp av Arvsfonden har de gjort en webbserie som handlar om sexuellt våld. Serien är för personer med intellektuella funktionsvariationer.

Läs mer här 

 

20191021

Nytt studiepaket till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning

Läs mer här 

 

Raising Awarness of Devilopmental Language Disorder

Här kan du läsa och lära mer om språkstörningar

 

20190630

Framtidens skolstöd: mindre undervisningsgrupper och stärkt särskola

Utbildningsminister Anna Ekström presenterar nya ambitioner i tilläggsdirektiv till utredning

Läs artikeln här

 

20190605

Skola och arbetsmarknad på agendan i regeringens funktionshindersdelegation

Läs mer här

 

20190602

Debatt artikel DN

Fredriksson på SV stöder obehöriga lärare

Läs artikeln här

 

20190511

Policy för Arbetsmarknad

Denna arbetsmarknadspolicy är Funktionsrätt Stockholms läns syn på arbete/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

Ladda ner broschyren här

 

20190227

Felplacerade i särskolan - nu väcks frågan hos regeringen

Frågan om felplacerade särskoleelever togs i torsdags upp i riksdagens utbildningsutskott och nu läggs den upp på utbildningsministerns bord.

Läs mer här

 

20190225

Kräver skadestånd för sent åtgärdsprogam.

Att dröja med ett åtgärdsprogram kan klassas som diskriminering. För första gången ska den pedagogiska tillgängligheten i skolan prövas i domstol.

Läs artikeln i Specialpedagogik 

 

20190223

Syv-utredningen: Inför 80 timmars framtidsval

Regeringens utredning om studie-och yrkesvägledning är klar. Bland förslagen märks ett förtydligande av uppdraget och 80 timmars obligatorisk vägledning under namnet "framtidsval" på högstadiet

Läs här

 

20190221

Skolinspektionen kritiseras

Skolinspektionen granskar och ställer krav på skolor att förbättra sin verksamhet. Men ofta avslutar myndigheten granskningarna utan att säkra att felen blivit avhjälpta. Kritiken framförs av Riksrevisionen som undersökt Skolinspektionens arbetsmetoder. Riksrevisionen konstaterar att Skolinspektionen avslutar många ärenden baserat på den aktuella skolans skriftliga redovisning, och inte på ett besök. I mer än hälften av de fall som handlar om bristande trygghet och studiero gör Skolinspektionen inget uppföljningsbesök utan fattar beslutet utifrån huvudmannens skriftliga rapport. Ofta utelämnar också huvudmännen en redovisning av vad åtgärderna fått för effekt. (TT)

Läs riksrevisionens rapport 

 

20190206

Guide till vuxenlivet

Guide till vuxenlivet innehåller kortfattad information om bland annat utbildning och arbete, hjälpmedel, hälso- och sjukvård samt lagar och regler.

Utgiven av Stockholms Läns Landsting

Här finns pdf

 

20190129

En andra och en annan chans - ett komvux i tiden 

Utredningen har haft i uppdrag att undersöka behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen, huvudsakligen när det gäller kommunal vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux).

Ladda ner SOU 2018:71 här

 

20181213

Digitala hjälpmedel stärker läsutvecklingen

Alla elever utvecklar inte de läs- och skrivfärdigheter som utbildningsväsendet och samhället förväntar sig. Men det går att stärka alla elevers läsutveckling genom digitala hjälpmedel.Till exempel kan digitala tester hjälpa läraren att individanpassa undervisningen.

Att lära sig läsa är ett av de viktigaste målen vi har i vårt utbildningssystem. Det är grunden till alla andra ämnen i skolan, och en förutsättning för att man aktivt ska kunna delta i samhällslivet.

Det är dock inte alla elever som utvecklar de läs- och skrivfärdigheter som utbildningsväsendet och samhället förväntar sig. I en ny studie vid Linnéuniversitetet har Thomas Nordström undersökt två metoder för att förbättra elevers läs- och skrivfärdigheter.

Läs mer här

Ladda ner rapporten som pdf

 

20181206

‘Just because one has attended a special class does not mean that one isn’t capable’: the experiences of becoming and being not involved in traditional occupations for young people with intellectual disability

Young adults with intellectual disability face challenges in securing post-secondary school occupations. This can result in being Not in Employment, Education, or Daily activity (NEED). This qualitative interview study analyzes the subjective experiences of the process to becoming and being NEED. The analysis focuses on individual as well as structural factors, and how these are experienced in different arenas in society and in interactions with agencies. Interviews with 10 participants followed by thematic analysis were conducted. The results indicate that the process from secondary school to being outside of traditional occupations is not linear. Individual factors such as desires, abilities, and health problems, combined with structural factors of limited or unsuitable post-school occupations and challenges with formal support contribute to understanding people with intellectual disability who are NEED. The experiences of being NEED relate to social exclusions underlined with notions of normality and stigmatization of having an intellectual disability.

Läs hela artikeln här

 

20181004

 "Nya nyanser av UVAS" 

Ungas övergång från gymnasiesärskolan till arbetslivet
Jessica Arvidssons studie kan du läsa mer om  här

 

20180904

För mycket bak för lite mat

Hemkunskapen i särskolan har fel fokus och hjälper inte barnen att bli självständiga vuxna. Dels bakas deet mer söta bakverk än det lagas mat. Dels så är den matlagning som görs alltför avancerad. Det är slutsatsen i en ny avhandling i kostveenskap som snart läggs fram vid Uppsala universitet.

Här finns mer läsning