Vägledning riktad till elever i behov av särskilt stöd

Länkar

 

 • Arbetsförmedlingen
 • Autism & Aspergerförbundet har webbkurser och nerladdningsbara pdf med information
 • Autismforum - Inom Handikapp & Habilitering finns kunskapscentret Autismforum, som är till för den som söker kunskap om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.
 • FUB har som mål ett samhälle, en värld där personer med utvecklingsstörning kan leva sitt liv som alla andra.
 • Försäkringskassan
 • Föräldrakraft Nyheter om ett samhälle för alla
 • Gymnasiesärskolor i Sverige
 • Handikappförbundens samarbetsorgan
 • Kungliga tekniska högskolan 
 • Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker som har tagits fram av Myndigheten för skolutveckling för användning i invandrarundervisningen. Idag omfattar Lexin cirka 30000 ord. För närvarande hittar du Lexin på nio olika språk.
 • MISA har som långsiktigt mål att följa och stödja forskning som handlar om att ge personer med funktionsnedsättningar bättre förutsättningar på arbetsmarknaden och samhället i övrigt
 • Myndigheten för delaktighet  följer, stödjer och kommunicerar utvecklingen inom funktionshindersområdet.
 • Regeringskansliet
 • RGD-RGH - Riksgymnasiet för döva - riksgymnasiet för hörselskadade
 • Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.
 • Skolverket är svensk central förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.
 • Skolverkets Kalendarium Här visas de konferenser, seminarier och webbinarier som de arrangerar, ensam eller tillsammans med andra aktörer - också evenemang där deras medarbetare medverkar. De informerar även om organisationers, statliga myndigheters, icke kommersiella aktörers aktiviteter och skolmässor.
 • Socialstyrelsen
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.
 • Statistiska centralbyrån
 • Svenska Föreningen Supported Employment - Föreningen som bildades 1997 är i sin tur medlem i EUSE, Europeiska Unionen för Supported Employment. Föreningens ändamål är att samla och sprida kunskap om metoden supported employment och att främja användningen och utvecklingen av metoden inom arbetslivet och inom social omsorgsverksamhet.
 • Sveriges Kommuner och Landsting - Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet samarbetar under ett gemensamt namn.
 • Sveriges vägledarförening.
 • Särskolor i Sverige 
 • Utbildningsdepartementet